Overgangen fra barne- til voksenavdeling oppleves som både stor og brå for mange ungdommer. Ulik kultur og lite kommunikasjon mellom avdelingene er noen av barrierene. Ved Akershus universitetssykehus har vi nå gjort viktige tiltak for å bedre overganger for ungdom med hjertelidelser.

Avdeling for hjertesykdommer, med overlege Pirooz Badr og seksjonleder Ingerid Løvik Sletten i spissen, har siden årsskiftet samarbeidet med Barne- og ungdomsklinikken om å utvikle et eget overgangsforløp for ungdom med hjertelidelser. Resultatet er et forløp hvor ungdommene fra 13-23 år gis støtte til å ta mer ansvar for egen helse og til en mykere overgang til voksenavdeling. For å bedre overgangen er det etablert en koordinator både på barnesiden og på voksensiden. Koordinatorene skal sørge for kommunikasjon mellom avdelingene og være en kontaktperson for ungdommene.

Overlege Pirooz Badr, sykepleier Anne Hjerpseth og seksjonsleder Ingerid Sletten Løvik.

Overlege Pirooz Badr, sykepleier Anne Hjerpseth og seksjonsleder Ingerid Sletten Løvik.

Koordinatorer og egne samtaler for ungdommer
Sykepleier Anne Hjerpseth er koordinator for hjerteungdom fra Barne- og ungdomsklinikken (BUK). Hun forteller at hun nå etter en nølende start er blitt svært engasjert i dette arbeidet. ”Vår erfaring så langt er at dette er veldig viktig for ungdommene. De opplever at de blir tatt på alvor og behandlet som voksne,” sier Anne. På BUK får ungdommene nå fra 13 år egne samtaler med koordinator, hvor de snakker om ulike tema relatert til ungdomstid og overgang til voksenavdeling. De får blant annet informasjon om sine rettigheter, og det gis rikelig anledning til at ungdommene kan snakke om det som opptar dem. Det kan være bruk av alkohol, prevensjon, trening eller annet. Ikke alle tema er like naturlige å snakke om mens foreldrene sitter ved siden av. Derfor tilbyr BUK ungdom delt konsultasjon, det vil si at en del av timen er forbeholdt ungdommen alene. Disse tiltakene bidrar til en gradvis økende selvstendighet knyttet til egen helse.

Kunnskap om ungdoms utvikling
”Selv om ungdom overføres til voksenavdeling når de er 18 år, er det ikke ensbetydende med at de er voksne,” sier Karianne Tøsse, overlege ved BUK. ”Nyere hjerneforskning viser at visse områder i hjernen ikke er ferdig utviklet før 23-25 års alder. Disse områdene styrer blant annet kognitive funksjoner som risikovurdering, langtidsplanlegging og å forutse konsekvenser. Dette er viktige momenter å ha med seg i møte med ungdommene. Ungdom er veldig her og nå, og de motiveres for eksempel ikke av trusler om langtidseffekter. Vi som helsepersonell må ha nok kunnskap om ungdom og deres utvikling til å kunne tilby dem god helsehjelp. Det er dette ungdomsmedisin mye handler om,” avslutter Karianne.

Overgangsforløp for alle relevante fagområder
Overgangsforløpet bygger videre på piloten som ble gjennomført innen pasientgruppen diabetes i fjor. Erfaringene fra piloten er tatt med inn i implementeringsarbeidet, og i tillegg er alt det skriftlige materiellet blir revidert. Avdeling for fordøyelse arbeider parallelt med å tilpasse og implementere overgangsforløp for sine ungdomspasienter. På sikt skal det tilpasses og implementeres innen alle fagområder i Medisinsk Divisjon som får overført pasienter fra BUK.