Brukermedvirkning

“Ungdom er ikke barn, men heller ikke voksne. Ungdom er ekstra sårbare i helsespørsmål. Det er forventet at de skal klare mye selv, men samtidig mangler de livserfaringen mange voksne pasienter har. Dette gjør det ekstra vanskelig for ungdom å si fra om egne erfaringer og behov ved sykehus. I overgangen mellom å være barn og bli voksen må ungdom lære å ta ansvar for en rekke områder, også egen helse. Da er det avgjørende at de får innflytelse på hvordan helsetjenestene skal leggetil rette for dem.”

(Fra “Helse på barns premisser”, Barneombudet, 2014.)

Ungdom er underrepresentert i sykehusenes brukerutvalg. Ved Akershus universitetssykehus har vi fra 2012 hatt Ungdomsrådet til å representere pasientgruppen 12-25 år i tillegg til det ordinære brukerutvalget.

Her finner du mandat for Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus.

Overordnede føringer for brukermedvirkning

  • Nasjonal helse og sykehusplan 2016-2019: “Pasientens kunnskap og erfaring skal brukes aktivt i arbeidet med å forbedre tjenestene… Regjeringen vil lytte spesielt til råd fra barn og unge og stille krav om at alle helseforetak oppretter ungdomsråd.” Les hele planen her
  • Definisjon på brukermedvirkning:
  • Brukermedvirkning i helseforetak ‐ Lov om helseforetak § 35
  • Barnekonvensjonens artikkel 12 sier at ungdom har rett til å si sin mening og bli hørt. Barnekomiteen i Genève har videre slått ettertrykkelig fast at det er voksne har ansvar for å legge til rette for at de blir hørt.