Prosjekt ungdomsmedisin

Denne nettsiden er laget for helsepersonell og ungdom.

Ahus har hatt ungdomsmedisin som satsningsområde. Vi har opparbeidet oss mye kunnskap og erfaring som vi veldig gjerne vil dele med andre. På denne siden finnes den informasjon om vårt arbeid.

Materielle som vi har laget, må gjerne brukes av andre. Vi ønsker å få beskjed dersom noen ønsker å bruke vårt materiale videre.

 

 

 

 

 

I 2012 ble ungdomsmedisin ett av åtte strategiske utviklingsområder for Akershus universitetssykehus fram mot 2016. Arbeidet ble organisert som eget prosjekt med følgende hovedinnsatsområder:

 • Sikre reell brukermedvirkning fra ungdom
 • Sikre gode overganger mellom BUK og voksenavdelinger
 • Utvikle tilbud og lokaliteter til ungdom

Innenfor hver av disse områdene har det blitt initiert ulike delprosjekter og andre tiltak. Prosjektet avsluttes august 2016, etter mer enn fire år i virksomhet. Nedenfor finner du mer informasjon om prosjektet og arbeidet som er gjort.

Prosjekt ungdomsmedisin. Rapport 2012-2016

Klikk her for en kortfattet versjon av sluttrapport.

Prosjektevaluering

PwC har utført en prosjektevaluering på vegne av Akershus universitetssykehus. Klikk her for å lese rapporten.

Opplæringspakke til Operasjon selvstendighet

Evaluering av Operasjon selvstendighet – pilot transisjonsprogram (2014) viste et stort behov for mer kunnskap og kompetanse på ungdom for å lykkes med implementering og virkningsfulle tjenester, og gav en konkret anbefaling om utvikling av en opplæringspakke til helsepersonell. Det er av stor betydning at helsepersonell innehar kunnskap, ferdigheter og holdninger som bidrar til gode møter med unge pasienter og understøtter en god transisjonsprosess.

Formålet med prosjektet er styrket kompetanse hos helsepersonell for å sikre gode overgangsprosesser for ungdom.

Målet var å utvikle en opplæringspakke for overganger i spesialisthelsetjenesten. Opplæringspakken skal bidra til:

 • Forståelse for målgruppens behov
 • Bedre organisering og samarbeid i arbeidet med overganger
 • God praktisk håndtering av pasienter i overganger

Leveransen i prosjektet er et filmbasert e-læringskurs med følgende tittel: Transisjon – Gode overganger for ungdom.

Prosjektet har også utviklet en skriftlig veileder om transisjonsprogrammet som også inngår som en del av opplæringspakken.

Hvordan lykkes med ungdomsråd i helseforetak? Prinsipper og anbefalinger

Ungdom og unge voksne får ikke et likeverdig helsetilbud fordi tjenesten i liten grad er tilpasset deres behov. Ungdommer sine muligheter til å medvirke i utformingen av eget helsetilbud er svært mangelfull og har et stort forbedringspotensial, både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Ungdom opplever i svært liten grad tilpasset brukermedvirkning, spesielt på systemnivå. (Helsedirektoratet, 2012,“Helsetilbud til ungdom og unge voksne”, Rapport, IS-2044).

Akershus universitetssykehus etablerte i 2012 et eget ungdomsråd for å sikre brukermedvirkning fra pasientgruppen 12-25 år. Dette ble grunnlag for en modell for brukermedvirkning som har fått mye oppmerksomhet. Det er en økende interesse blant helseforetakene for brukermedvirkning for ungdom, og blant annet har Helse Sør-Øst har i sitt oppdragsdokument for 2015 slått fast at «alle helseforetak som har barneavdelinger skal opprette ungdomsråd». Imidlertid mangler det retningslinjer for blant annet opprettelse, gjennomføring og forankring i organisasjonen for ungdomsråd eller andre former for ungdomsmedvirkning.

Både Akershus Universitetssykehus og Unge funksjonshemmede opplever stadig å få henvendelser fra helseforetak om tips, innspill og veiledning rundt oppretting, sammensetning og drift av ungdomsråd. Vi ser dermed et behov for å utvikle en felles forståelse og konkrete anbefalinger for etablering av ungdomsråd. Dette prosjektet utvikles i et samarbeid mellom Unge funksjonshemmede og Akershus universitetssykehus.

Formål: Bedre tilpassede helsetjenester for ungdom med langvarige helseutfordringer gjennom styrket brukermedvirkning.

Mål for prosjektet:

 • Felles prinsipper og anbefalinger for etablering og drift av ungdomsråd i helseforetak.
 • Gi helseforetak et godt verktøy for å realisere oppgaven i årets oppdragsdokument om å opprette ungdomsråd.

Leveranser i prosjektet:

 1. Veiledende prinsipper for ungdomsråd i helseforetak
 2. Filmbasert e-læringsprogram med følgende tittel: Hvordan lykkes med ungdomsråd i helseforetak?
 3. Et seminar om ungdomsråd, 25. november 2015. Her kan du lese en nyhetsartikkel fra Unge funksjonshemmede om seminaret.

Ungdomsråd på Ahus – etablering og utprøving av en ny modell for brukermedvirkning i helseforetak

I mandatet for Prosjekt ungdomsmedisin lå etablering av et ungdomsråd for å styrke brukermedvirkning og brukerperspektiv: ”Det er et klart mål for prosjektet at brukerne skal høres og medvirke i utvikling av tiltak og tilbud. Ungdommene selv vil bli en samarbeidspart og ressurs for prosjektet. Konkret, er det ønskelig å knytte en representant fra en ungdomsorganisasjon til prosjektgruppen, samtidig som det er et uttalt delmål å etablere et ungdomsråd som kan gi innspill og fungere som høringsinstans i prosjektfasen og ikke minst i det videre arbeidet med å utvikle tilbud til ungdomspasientene i BUK og Ahus. Til ungdomsrådet ønsker vi å rekruttere ungdommer som er i et behandlingsløp/brukere av BUK og at dette blir et pemanent råd.”

Kvaliteten på tjenester og tilbud blir best når de utvikles i samarbeid med brukerne, og det ble derfor i 2012 opprettet et eget ekspertpanel, Ungdomsrådet, som er en viktig samarbeidspart i prosjektet. Ungdomsrådet består av 10 ungdommer i alderen 14-20 år, alle med bred erfaring med sykdom, funksjonshemning og som brukere av Ahus.

I løpet av det første året ble arbeidet med å finne egnet metodikk, arbeidsmåter og formidling. Ungdomsrådet hadde blant annet møter med Barneombudet, helsepersonell, brukerutvalg og ledergrupper i sykehuset. Det ble etter hvert vedtatt at Ungdomsrådet skulle overføres til drift, og være et foretaksovergripende organ. I den forbindelse ble et nytt mandat utformet og psykisk helsevern inkludert.

Fra Mandat for Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehusUngdomsrådet representerer brukergruppen ungdom fra 12 til 25 år og er et rådgivende organ og en høringsinstans for sykehuset i arbeidet med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Rådet har erfaringskompetanse fra både fysiske og psykiske helseutfordringer. Det er sammensatt av ungdom som vet hvordan det er å være ung og syk.

Ungdomsrådet jobber med å:

 • fremme brukerperspektivet til ungdommer med langvarige helseutfordringer
 • gi konkrete råd for forbedring av tjenester til ungdommer på Akershus universitetssykehus
 • dele sine erfaringer til nytte for andre ungdommer

Timeout – etablering av eget ungdomsrom i BUK

Fra mandatet til Prosjekt ungdomsmedisin: Prosjektet skal videre bidra til å utvikle tilbud generelt til ungdom i BUK, med lokaler og aktiviteter tilpasset ungdomsgruppen

Et eget ungdomsrom, TIMEOUT i plan 4 på BUK, er blitt innredet etter ønsker og innspill fra Ungdomsrådet og ble høytidelig åpnet 15.februar 2013. Her kan ungdom ta en pause fra behandling og kjedelig ventetid. Her kan de møte andre unge og det vil bli arrangert egne aktiviteter for ungdom på ettermiddagstid – som filmkvelder, spillturnering, musikk-events og annet.  

”Et rom der ungdommer kan komme og spille spill, se på tv med venner, legge bort sykdommen utenfor døren og bare være seg selv en liten stund.” (Guro, leder av Ungdomsrådet)

Her kan du lese en artikkel fra åpning av ungdomsrommet.

Operasjon selvstendighet – pilot transisjonsprogram

Fra mandatet for Prosjekt ungdomsmedisin: Prosjektets overordnede målsetting er å utvikle gode overgangsmodeller (transisjon) mellom barn / ungdom- og voksenmedisin. Overgangsmodellene skal implementeres i kliniske behandlingsforløp innen utvalgte diagnosegrupper. Målgruppen er primært ungdom med kroniske sykdommer med behov for behandling/oppfølging fra spesialisthelsetjenesten BUK (inkluderer både polklinisk, dag- og døgnbehandling).

Overgangen fra et barneorientert til et voksen­orientert helsetilbud oppleves av mange ungdom som svært brå. Det er store ulikheter mellom barne- og voksenavdelinger både når det gjelder kultur, fokus og forventninger til pasienten. Ungdom faller mellom stolene, og forskning tyder på at dette kan medføre en rekke negative konsekvenser for både deres fysiske og psykiske helse.

I prosjektet ble det i 2013 utviklet et et transisjons­program (eng. transition), for gode overganger. Sentralt er at forberedelse til overgang voksenavdeling må starte tidlig, fra 12-16 års alder. Like viktig er at ungdom trenger litt ekstra oppmerksomhet i ny avdeling for å bli trygge og fortsette selvstendiggjøring. Dette programmet er i 2014 blitt testet ut i en pilot innen diabetes, med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. Gode resultater i pilot førte til beslutning om videre implementering i alle relevante faggrupper innen Medisinsk Divisjon.

På sikt også sannsynlig overførbarhet til Divisjon Psykisk Helsevern og Kirurgisk Divisjon. Implementering er startet innen fagområdene kardiologi og fordøyelse og fortsetter i 2015. Helsedirektoratet har også bevilget midler til dette prosjektet, for potensiell nasjonal overføringsverdi.

Ungdomsrådet gir råd! Til helsepersonell og annen ungdom

Prosjekt ungdomsmedisin fikk i 2013 tildelt midler fra Extrastiftelsen til prosjektet ”Ungdomsrådet – av ungdom, for ungdom”. Prosjektet ble gjennomført i 2014.

Bakgrunn og formål Akershus universitetssykehus har som første helseforetak anerkjent ungdom som en egen brukergruppe ved at ungdomsmedisin ble et av sykehusets satsningsområder i strategiperioden 2012-2016. Det ble opprettet et eget prosjekt, og prosjektet satte som mål å arbeide mot å bli et mer ungdomsvennlig sykehus.

Brukermedvirkning er en viktig faktor i kvalitetsforbedring, og med det formål opprettet prosjektet Ungdomsrådet; et eget ekspertpanel med unge pasienter i alderen 14-20 år. Ungdomsrådets mandat består i å være et rådgivende organ og en høringsinstans i utviklingen av nye tjenester og tilbud til ungdom på Akershus universitetssykehus. Dessuten ønsket ungdommene selv å kunne gi råd til andre ungdommer på sykehus og/eller ungdommer med helseutfordringer.

Erfaringen var at det var ungdommenes egen stemme som var det viktigste virkemiddelet for å skape oppmerksomhet mot denne pasientgruppen. Ungdomsrådet gir ekte og ærlige svar på hva som skaper gode møter mellom pasient og behandler, og hva som skaper dårlige møter.  På hva som gjør at ungdom trives på sykehus, og på hva som kan gjøre overgangen til voksenavdelingen mindre brå og skummel. Dette er informasjon som både helsepersonell og ungdom med helseutfordringer bør bli kjent med.

Tilgjengelighet var imidlertid en utfordring. Hvordan kunne Ungdomsrådet nå ut til flest mulig, både helsepersonell og ungdom, med sine erfaringer og råd?

Prosjektets overordnede målsetting var å bidra til brukermedvirkning for å fremme utvikling av mer tilpassede helsetjenester for ungdom.

Leveranser

 • To hefter med råd fra Ungdomsrådet, ett til ungdom og ett til helsepersonell. Heftene ble også publisert som e-bøker.
 • Syv korte filmer hvor medlemmer fra Ungdomsrådet deler sine erfaringer
 • En hjemmeside hvor alt arbeidet til Ungdomsrådet er gjort tilgjengelig

Her kan du se alle e-bøker og filmer som er publisert.

Informasjonsbrosjyre til ungdom som er innlagt på BUK

I tråd med mandatet i Prosjekt ungdomsmedisin: Prosjektet skal videre bidra til å utvikle tilbud generelt til ungdom i BUK, med lokaler og aktiviteter tilpasset ungdomsgruppen

I Barne- og ungdomsklinikken (ABU – sengepostene)  er det en egen ressursgruppe for ungdomsmedisin. Ressursgruppen så behov for at ungdom fikk bedre informasjon om sine rettigheter og tilbud i avdelingen. Ressursgruppen og representant fra Ungdomsrådet bidro med innspill og innhold til brosjyren, og prosjektet tok ansvar for fremdrift, redigering og ferdigstillelse. Prosjektet ble initiert og ferdigstilt i 2015.

Her kan du se brosjyren som e-bok.