Nå kan elever ved Stovner og Hellerud videregående skoler få psykisk helsehjelp på dagen! Barn og unges psykiske helsevern Grorud og Furuset gir psykologisk lavterskeltilbud sammen med skolehelsetjenesten.

Barn og unges psykiske helsevern Grorud (BUP Grorud) har i halvannet år samarbeidet med Bydel Stovner, skolehelsesøstrene ved skolehelsetjenesten ved Stovner videregående skole og Helseetaten i Oslo kommune om å gi et psykisk helsetilbud til elevene ved skolen. BUP Grorud har ansatt en BUP-spesialist som arbeider halv tid ved skolehelsetjenesten og halv tid ved BUP. Modellen for tilbudet har vi hentet fra et tilsvarende tilbud som er utviklet mellom BUP Oslo Syd og de videregående skolene i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø, og vi har også samarbeidet med dem om utviklingen av tilbudet i Stovner.

??????????

Styringsgruppen for tilbudet. Fra v. kvalitetsrådgiver Håkon Ruud, ABUP, Ahus, seksjonsleder Ellen Kobro Helseetaten, Seksjon for psykisk helse og avhengighet, Oslo kommune, fungerende assissterende rektor Tonje Røseth, Stovner videregående skole, Oslo kommune, avdelingssjef helse Tone Andersen, Enhet for psykisk helse, Bydel Stovner, Oslo kommune, prosjektleder Kristin Olaisen, Helseetaten, Seksjon for psykisk helse og avhengighet, Oslo kommune, leder helsestasjons- og skolehelsetjenesten Gerd Helén Bendiksen, Enhet for psykisk helse, Bydel Stovner, Oslo kommune. Styringsgruppen består også av: ungdomsrådsrepresentant Sebastian Røkholt (forsidebilde), Ungdomsrådet, Ahus og seksjonssjef Ole Drønen, BUP Grorud, ABUP, Ahus.

Dermed kan elever, som ønsker det, få tilbud for psykiske helsevansker uten ventetid – det er bare å banke på døren til skolehelsetjenesten. Det er ikke behov for henvisning eller andre tungvinte og forsinkende rutiner. Skolehelsesøstrene og spesialisten fra BUP samarbeider tett, slik at det mer eller mindre hele skoledagen er noen på plass som ungdommene kan kontakte. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om det er mest hensiktsmessig for ungdommen å få et tilbud hos helsesøster, BUP-spesialisten eller av begge. Av og til avtales samtaler over lengre tid, andre ganger trengs det bare et par timer før vanskene er overvunnet. Det er også mulig å få hjelp til å bli henvist til BUP eller DPS (distriktspsykiatrisk senter), dersom en finner ut at den beste hjelpen for det ungdommen strir med er å finne her. En kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser i bydelene eller i spesialisthelsetjenesten.

Hva kan elevene søke hjelp for?
Enkelte elever kan ha psykiske og/eller sosiale vansker som gjør det utfordrende å fullføre skolen. Da er det mulig å få til et samarbeid mellom ungdommen, skolen og lavterskeltilbudet, slik at dette likevel kan lykkes. Elevene kan henvende seg til lavterskeltilbudet for alle mulige vansker, for eksempel kjærlighetssorg, angst, selvfølelsesvansker, vansker i familien, nedstemthet/depresjon, ensomhet, rusproblem, trøbbel i venneforhold, seksuelle vansker, mobbing eller annet – intet problem er for lite og intet for stort for at det er mulig å samarbeide med Lavterskeltilbudet om at ting skal kunne bli lettere!

Hvorfor er det lurt å ha et lavterskeltilbud for psykisk helse i skolehelsetjenesten?
Undersøkelser har vist at når ungdom strever psykisk, er skolehelsetjenesten et av de stedene de lettest søker hjelp hos, i tillegg til venner. Foreldre kan ofte befinne seg noe lenger nede på mange ungdommers liste over hvor de kan tenke seg å søke hjelp. Og mye lenger ned på listen befinner fastlegen seg hos svært mange. Det er fastlegen samfunnet har lagt til rette for som den sentrale for helsehjelp, men for den gjennomsnittlige ungdom er det ikke legen det føles lettest å søke hjelp hos. Dette fører ofte til at det tar lang tid fra ungdom opplever psykiske vansker til de får adekvat hjelp. Lavterskeltilbudet legger altså opptil at ungdom kan benytte den tjenesten de opplever det er mest nærliggende å oppsøke for å be om hjelp. Dermed tar det mye kortere tid før hjelpen er der, og faren for at vanskene festner seg og blir mer omfattende blir mindre. Da er det ofte ikke så omfattende hjelp som trengs heller.

Fra april 2015 har også Hellerud videregående skole et lavterskeltilbud for psykisk helse
BUP Furuset har samarbeidet med bydel Alna og Hellerud videregående skole om å lage et tilsvarende tilbud i skolehelsetjenesten i den skolen. BUP Furuset har allerede ansatt en BUP-medarbeider i dette tilbudet.